කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින් සදහා පැවැත්වෙන මානසික සංවර්ධනය හා කාර්යාල පරිසරය පිළිබඳ   නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව 2018 සැප්තැම්බර් මස 7 වන සිකුරාදා පෙ.ව 9.00 සිට 12 දක්වා  කොලොන්නාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ ..

 

News & Events

28
Aug2017
කොලොන්නාව කොට්ඨාස රැස්විම 2018/09/04

කොලොන්නාව කොට්ඨාස රැස්විම 2018/09/04

2018/09/04 වන අඟහරුවාදා දින පෙ.ව 9.00 කොලොන්නාව...

28
Aug2017

උතුරු කොළඹ සහ මැද කොළඹ බෞද්ධ දහම් පාසල් දරුවන්ගේ නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව - 2017

 කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින් සදහා පැවැත්වෙන...

Scroll To Top