කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින් සදහා පැවැත්වෙන මානසික සංවර්ධනය හා කාර්යාල පරිසරය පිළිබඳ   නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව 2018 සැප්තැම්බර් මස 7 වන සිකුරාදා පෙ.ව 9.00 සිට 12 දක්වා  කොලොන්නාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ ..

 

News & Events

Scroll To Top