ලොවම වෙලාගත් කෝවිඩ් 19 ආපදා තත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගිල ගැනීමට නොදී රජය ගෙන ගිය වැඩ පිළිවෙලට ශක්තියක් වෙමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහ දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනේදී කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයෙ තුල කෝවීඩ් 19 ආපදා මෙහෙයුම සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වූ සියළු නිලධාරීන් ඇගයීමේ උත්සවයක් 2020.08.25 දින කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගරයේදී පවත්වන ලදී.WhatsApp Image 2020 09 05 at 03.27.09

News & Events

Scroll To Top