සංවර්ධන නිලධාරී
  නම වසම දුරකතන අංකය
1 ජී.ජී.ප්‍රදීප් රාජපකෂ 501 මුල්ලේරියාව-උතුර 723395490
2 බී.එම්.එන්.ඩී.නිරෝෂා බාලසූරිය 501 ඒ අඔතලේ 717550312
3 ඩබ්.එල්.කුමාර 502 උඩුමුල්ල-උතුර 716939332
4 ආර්.ඒ.වරුනි ක්‍රිෂාන්ති ගුණතිලක 502 ඒ උඩුමුල්ල-දකුණ 717969135
5 ඩබ්.ඒ.ඩි.ප්‍රියා සංජීවනි 502 බී මාලිගාගොඩැල්ල 712145888
6 ජී.ජී.ප්‍රදීප් රාජපකෂ (වැ.බ) 502 සි රාජසිංහගම 723395490
7 පී.නිල්මිණී දමයන්ති 503 ඒ මුල්ලේරියාව-දකුණ 718724534
8 ටී.ඩී.මහේශා දිල්හානි 503 බී හිඹුටාන-නැගෙනහිර 710410898
9 ඩබ්.එල්.කුමාර (වැ.බ) 503 සී මල්ගම 716939332
10 ආර්.එම්.ජයන්ති 503 හිඹුටාන-බටහිර 775222751
11 වී.එම්.ලසන්ත චමිත් සංකල්ප 504 කැළණිමුල්ල 718843029
12 ශර්මිලා මොහොට්ටි 504 ඒ බැලගම 712144331
13 එච්.ඒ.බෝධිනි ජයමංගලි 505 ඒ මල්පුර 788813442
14 පී.සුජීව සම්පත් 505බී ගොතටුව නව නගරය 773730442
15 නයනා දර්ශනි ලියනගේ 505 සී කොටිකාවත්ත-බටහිර 710998794
16 ඩබ්.ජී.ඩී.එන්.සේනානායක 505 ඩී දොඩම්ගහහේන 771963065
17 කේ.බි.ගෝතමී නිරංජලා කුමාරි කොළඹගේ 506 මහබුත්ගමුව ඒ 719685341
18 ඒ.තුෂානි චතුරිකා කුමාරි 506 ඒ කුඩා බුත්ගමුව 774917871
19 ජී.ඩබ්.වින්ද්‍යා නිෂාදි පද්මසිරි 506 බී බටලන්දහේන 713167240
20 කේ.ජි.මනෝජ් රංග කුමාර (වැ.බ) 506 සී මහබුත්ගමුව බී 778514178
21 කේ.ජි.මනෝජ් රංග කුමාර 506 ඩී මහබුත්ගමුව සී 778514178
22 ඩි.එස්.සමරවික්‍රම 507 වෙන්නවත්ත 712142835
23 ටි.ඩබ්.චමිලා ප්‍රියදර්ශනි 508 කිත්තම්පහුව 718006081
24 සාගරිකා ලක්මාලි හේරත් 509 කොටුවිල 721423444
25 ඉලංගරත්න වන්නිනායක 509 ඒ සේදවත්ත 717373133
26 ඩි.එස්.සමරවික්‍රම (වැ.බ) 509 බී වෙහෙරගොඩ 712142835
27 සාගරිකා ලක්මාලි හේරත් (වැ.බ) 509 සී හල්මුල්ල 721423444
28 ආර්.ඒ.වරුනි ක්‍රිෂාන්ති ගුණතිලක (වැ.බ) 509 ඩී වදුල්ල 717969135
29 ශර්මිලා මොහොට්ටි (වැ.බ) 712144331
30 වී.එම්.ලසන්ත චමිත් සංකල්ප (වැ.බ) 510 මීතොටමුල්ල 752418603
31 ඉලංගරත්න වන්නිනායක 510 ඒ ඔරුගොඩවත්ත 717373133
32 පී.නිල්මිණී දමයන්ති 510 බී කුරුණියාවත්ත 718724534
33 එච්.එම්.නිලුකා දමයන්ති 712115866
34 ටි.ඩබ්.චමිලා ප්‍රියදර්ශනි (වැ.බ) 511 වැල්ලම්පිටිය 718006081
35 අචිනි ජයමාලි එදිරිරත්න(වැ.බ) 511 ඒ දහම්පුර 729298134
36 බි.ප්‍රියදර්ශි සජිවනි පෙරේරා (වැ.බ) 512 කොලොන්නාව 712147996
37 බි.ප්‍රියදර්ශි සජිවනි පෙරේරා 512ඒ සාලමුල්ල 712147996
38 බී.එම්.එන්.ඩී.නිරෝෂා බාලසූරිය (වැ.බ) 512 බී සිංහපුර 717550312
39 ඩබ්.ඒ.ඩි.ප්‍රියා සංජීවනි (වැ.බ) 512 සී ගජබාපුර  
40 අචිනි ජයමාලි එදිරිරත්න 512 ඩී විජයපුර 723205867
41 ටි.සදුනි පුෂ්ලතා පෙරේරා   (වැ.බ) 513 ඒ මෙගොඩකොලොන්නාව 774078405
42 ආර්.එම්.ජයන්ති (වැ.බ) 513 බී මාදින්නාගොඩ 775222751
43 එච්.එම්.නිලූකා දමයන්ති 513 සී කජුගහවත්ත 712115866
44 ටි.සදුනි පුෂ්ලතා පෙරේරා 513 ඩී බෝපැත්ත 712472979
45 පී.සුජීව සම්පත් 513 ඊ ඇල්හේන 773730442News & Events

Scroll To Top