ලොවම වෙලාගත් කෝවිඩ් 19 ආපදා තත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ගිල ගැනීමට නොදී රජය ගෙන ගිය වැඩ පිළිවෙලට ශක්තියක් වෙමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහ දිසාපති/දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය හා මග පෙන්වීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ කොළඹ දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනේදී කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයෙ තුල කෝවීඩ් 19 ආපදා මෙහෙයුම සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වූ සියළු නිලධාරීන් ඇගයීමේ උත්සවයක් 2020.08.25 දින කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රදීප් යසරත්න මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් කොළොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගරයේදී පවත්වන ලදී.WhatsApp Image 2020 09 05 at 03.27.09

dengue preventing1 2018/09/04 වන අඟහරුවාදා දින පෙ.ව 9.00 කොලොන්නාව ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය කොට්ඨාස රැස්විම  ග්‍රාම නිලධාරීන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්, සංවර්ධන නිලධාරීන් හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ.

meditation program1ඇසළ පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් 2017 ජූලි මස 07 වන සිකුරාදා දින සීල භාවනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

 කොලොන්නාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නිලධාරින් සදහා පැවැත්වෙන මානසික සංවර්ධනය හා කාර්යාල පරිසරය පිළිබඳ   නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුව 2018 සැප්තැම්බර් මස 7 වන සිකුරාදා පෙ.ව 9.00 සිට 12 දක්වා  කොලොන්නාව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ ..

News & Events

Scroll To Top