අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරීකොට්ඨාශයේ නම

ග්‍රාම නිලධාරීකොට්ඨාශයේ අංකය

2012

කොට්ඨාශයේ වර්ගඵලය

ජනඝනත්වය

1

මුල්ලේරියාව උතුර

501

4439

0.55

7994.6

2

අඹතලේ

501 ඒ

2767

0.23

11996

3

උඩුමුල්ල උතුර

502

2643

0.51

5139.2

4

උඩුමුල්ල දකුණ

502 ඒ

2408

0.92

2604.4

5

මාලිගාගොඩැල්ල

502 බී

2083

1.58

1336.7

6

රාජසිංහගම

502 සී

6442

1.43

4471.3

7

හිඹුටාන බටහිර

503

3344

0.49

6781.6

8

මුල්ලේරියාව දකුණ

503 ඒ

4935

0.54

9111.1

9

හිඹුටාන නැගෙනහිර

503 බී

3879

0.76

5060.5

10

මල්ගම

503 සී

5096

2.15

2364.2

11

කැලණිමුල්ල

504

4040

0.39

10167

12

බැලගම

504 ඒ

3283

1.29

2524

13

කොටිකාවත්ත නැගෙනහිර

505

3535

0.49

7157.1

14

මල්පුර

505 ඒ

4044

0.72

5587.5

15

ගොතටුව නව නගරය

505 බී

1944

0.85

2257.7

16

කොටිකාවත්ත- බටහිර

505 සී

2946

0.56

5216.1

17

දොඩංගහහේන

505 ඩි

3403

2.42

1399.2

18

මහබුත්ගමුව ඒ

506

3349

0.29

10724

19

කුඩාබුත්ගමුව

506 ඒ

4649

0.34

13476

20

බටලන්දහේන

506 බී

4715

0.56

8428.6

21

මහබුත්ගමුව බී

506 සී

3703

0.66

5565.2

22

මහබුත්ගමුව සී

506 ඩී

4103

0.42

9735.7

23

වෙන්නවත්ත

507

7611

0.41

18459

24

කිත්තම්පහුව

508

5761

0.41

14017

25

වෙලේවත්ත

508 ඒ

4671

0.38

12258

26

කොටුවිල

509

5083

0.3

16870

27

සේදවත්ත

509 ඒ

6934

0.59

11659

28

වෙහෙරගොඩ

509 බී

2119

0.26

8080.8

29

හල්මුල්ල

509 සී

2308

0.4

5967.5

30

වදුල්ල

509 ඩී

7606

0.29

26134

31

මීතොටමුල්ල

510

8432

0.31

26981

32

ඔරුගොඩවත්ත

510 ඒ

5900

0.16

36763

33

කුරුණියාවත්ත

510 බී

3603

0.24

14875

34

වැල්ලම්පිටිය

511

2244

0.26

8561.5

35

දහම්පුර

511 ඒ

5867

0.27

21619

36

කොලොන්නාව

512

2342

0.14

16550

37

සාලමුල්ල

512 ඒ

5213

1.76

2952.3

38

සිංහපුර

512 බී

4078

0.21

19157

39

ගජබාපුර

512 සි

2533

0.24

10550

40

විජයපුර

512 ඩී

3173

1.76

1808

41

ගොතටුව

513

2580

0.77

3336.4

42

මෙගොඩ කොලාන්නාව

513 ඒ

10,149

0.51

19794

43

මාදින්නාගොඩ

513 බී

3761

0.11

34264

44

කජුගහවත්ත

513 සි

2567

0.21

12233

45

බෝපැත්ත

513 ඩී

3221

0.23

14026

46

ඇල්හේන

513 ඊ

2181

0.45

4726.7

එකතුව

191,687

 

 

News & Events

Scroll To Top