ග්‍රාම නිලධාරී
  නම වසම දුරකතන අංකය
1 කේ.රංජන පෙරේරා 501 මුල්ලේරියාව උතුර 715724016
2 කේ.ඒ.ඩී.සුරංග ජයවර්ධන (වැ/බ) 501 ඒ අඔතලේ 772524798
3 පී.එච්.පී.ගයනි රේණුකා 502 උඩුමුල්ල උතුර 718088628
4 කේ.රංජන පෙරේරා 502 ඒ උඩුමුල්ල දකුණ 715724450
5 කේ.ඒ.ඩී.සුරංග ජයවර්ධන 502 බී මාලිගාගොඩැල්ල 772524798
6 එච්.ජී.කේ.සමන්තිකා 502 සී රාජසිංහගම 715877458
7 පී.එස්.විතානගේ මිය 503 හිඹුටාන බටහිර 712146038
8 බී.එල්.ජී.කේ.සිරිවර්ධන 503 ඒ මුල්ලේරියාව දකුණ 714421749
9 ඩී.ජේ.එස්.හෙට්ටිආරච්චි (වැ/බ) 503 බී හිඹුටාන නැගෙනහිර 777704819
10 ටී.එච්.රසිකා චතුරානි 503 සී මල්ගම 714600573
11 කේ.ටී.ඩී සඳරේකා 504 කැළණිමුල්ල 718088626
12 එම්.ඩී.ශර්ලි සිරිවීර (වැ.බ) 504 ඒ බැලගම 718088627
13 ඊ.එම්.ඩබ්.බි.ඒකනායක(වැ.බ) 505 ඒ මල්පුර 714421339
14 කේ.ටී.ඩී සඳරේකා 505 කොටිකාවත්ත නැගෙනහිර 718088626
15 ඒ.ඒ.එන්.ප්‍රියංගනී 505 බී ගොතටුව නව නගරය 713488357
16 ඊ.එම්.ඩබ්.බි.ඒකනායක 505 සී කොටිකාවත්ත බටහිර 714421339
17 එල්.ජී.ප්‍රසන්න ලාල් 505 ඩී දොඩම්ගහහේන 718088621
18 එම්.කේ.ඊ.වරුනි අල්විස් 506 මහබුත්ගමුව 713488654
19 කේ.ඒ.නිර්මලා කල්පනී 506 ඒ කුඩාබුත්ගමුව 712377371
20 ජි.ආර්.එම්.ඒ.එන්.අබේරත්න 506 බී බටලන්දහේන 718972167
21 ආර්.ඩී.විජේනායක (වැ.බ) 506 සී මහබුත්ගමුව බී 714493788
22 ඩි.ඒ.ඕ. මේනු ලක්ෂ්මන් 506 ඩී මහබුත්ගමුව සී 712376813
23 අසංක ජයලංක පෙරේරා (වැ.බ) 507 වෙන්නවත්ත 713488830
24 ඒ.ඒ.සෝමරත්න ගුණවර්ධන 508 කිත්තම්පහුව 714843566
25 ඒ.ඒ.සෝමරත්න ගුණවර්ධන 508 ඒ වෙලේවත්ත 714843566
26 ජී.ඒ.පී.ඉසංක පෙරේරා 509 කොටුවිල 712115263
27 එච්.ඩී.පි. කල්හාරි 509 ඒ සේදවත්ත 716122371
28 ජී.ඒ.පී.ඉසංක පෙරේරා 509 බී වෙහෙරගොඩ 712115263
29 එච්.ඩී.පි. කල්හාරි 509 සී හල්මුල්ල 716122371
30 ආර්.ඩී.විජේනායක 509 ඩී වදුල්ල 714493788
31 ජේ.එම්.එච්.කේ.ෂියාබ් 510 මීතොටමුල්ල 750904688
32 වයි.පියසිරි 510 ඒ ඔරුගොඩවත්ත 718213250
33 ජේ.එම්.එච්.කේ.ෂියාබ් 510 බී කුරුණියාවත්ත 750904688
34 ටි.එස්.බාලසූරිය 511 වැල්ලම්පිටිය 712180996
35 එච්.එම්.කුමාර 511 ඒ දහම්පුර 729436737
36 එච්.එම්.රෝහිත සෙනෙවිරත්න 512 කොලොන්නාව 718966230
37 එච්.එම්.රෝහිත සෙනෙවිරත්න 512 ඒ සාලමුල්ල 718966230
38 ඩී.ටී.එම්.දිල්හානි පතිරණ 512 බී සිංහපුර 712119164
39 ඩබ්.ඒ.එස්.ඒ.වීරසිරි 512 සී ගජබාපුර 716005000
40 ඩබ්.එච්.අයි.පී.වන්නිනායක 512 ඩී විජයපුර 773472418
41 බී.පී.එල්.දමයන්ති 513 ගොතටුව 771920895
42 එස්.ඩබ්.ආර්. වික්‍රමසිංහ 513 ඒ මෙගොඩකොලොන්නාව 710861753
43 එල්.ඩි.එම්.පෙරේරා 513 බී මාදින්නාගොඩ 712377251
44 අසංක ජයලංක පෙරේරා 513 සී කජුගහවත්ත 713488830
45 එල්.පී.කිදෙල්පිටිය 513 ඩී බෝපැත්ත 714493793
46 බී.ජී.එල්.දමයන්ති මිය (වැ.බ) 513 ඊ ඇල්හේන 771920890

News & Events

Scroll To Top